Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kamratmästerskapen | Kontakt

ÅRETS UNDOMSLEDARSTIPENDIAT

 
Årets stipendiater utses årligen av IFK Centralorganisation.

Ansökansblankett finns under menyvalet "Blanketter"

BESTÄMMELSER
för
IFK CS STIPENDIEFOND FÖR UNGDOMSLEDARE

Vid representationsmötet 1989 beslöts inrättas en stipendiefond för framgångsrik och lovande IFK-ungdom. Vid instiftandet tillfördes fonden ett grundkapital om 25 000 kronor. Reglerna för stipendiefonden har tidigare reviderats 1996, 2004 och 2008. Nedan angivna bestämmelser för stipendiefonden gäller fr o m 12 april 2015.

1. Stipendiefondens namn är:
Idrottsföreningen Kamraternas Centralstyrelses stipendiefond för framgångsrik och lovande ungdom.
2. Fonden förvaltas av IFK:s Centralstyrelse.
3. Fondkapitalet uppgår enligt styrelsebeslut idag till 300 000 kronor.
4. Centralstyrelsen lämnar förslag om ytterligare ev avsättning till stipendiefonden för beslut vid representantmöte.
5. Avkastning, och vid behov tillägg tas över ordinarie budget, används för en stipendiesumma på 30 000 kronor. Stipendiet kan delas på ett eller flera stipendiater. Om avkastningen överstiger 30 000 kronor skall överskjutande del tillföras fonden.
6. Särskilt stipendium kan utdelas till sökande handikappidrottare.
7. Stipendiet får sökas för ungdom som under ansökningsåret har fyllt lägst 15 och högst 17 år, och skall utnyttjas senast under kalenderåret efter utdelandet.
8. Förslag till stipendiat kan lämnas av styrelseledamot i IFK:s Centralstyrelse eller av IFK-Förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot CS.
9. Ansökan om stipendium skall vara inlämnat till IFK:s Centralstyrelse senast 31 oktober året före utdelandet. Ansökan skall innefatta namn, personnummer, adress, IFKförening samt idrottsmeriter och vad stipendiet skall användas till.
10. Ansökan sker på blankett som sänds ut av Centralstyrelsen och som också finns på IFK CS hemsida.
11. Stipendiet/ Stipendiater utses av IFK:s Centralstyrelse.
12. Stipendiet delas ut vid besök hos stipendiaten i samband med lämplig tävling eller träning.
13. Stipendiat skall lämna rapport för publicering i CS-Nytt och på IFK CS hemsida

De ursprungliga bestämmelserna för stipendiefonden antogs vid styrelsesammanträde 9 september 1989 och reviderades vid sammanträden 20 april 1994 och 13 mars 2004. Den nu genomförda revideringen för att anpassa bestämmelserna till dagens situation togs på sammanträde 22 november 2008.
FÖLJANDE PERSONER HAR BLIVIT VALDA TILL "ÅRETS UNGDOMSLEDARSTIPENDIAT"2019 Marlei Gomez
Klubb: IFK Tumba Fotbollklubb
Verksamhet: 1
Motivering: Sedan några år tillbaka delar IFK Centralstyrelse ut stipendium till Ungdomsledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetar med ungdomar. Den/De som får stipendiet har vi bedömt vara en person som är ett föredöme i sin klubb och som också representerar IFKs Kamratanda. Det är en person som aktivt jobbar för att stärka gruppen och individen, motverka mobbing och främja en drog- och våldsfri miljö. Stipendiet ska skapa möjlighet till personlig utveckling för den enskilde ledaren/ledargruppen.
Övrigt: Stipendiet delades ut den 1 februari 2020 i samband med IFK:s 125-års jubileum.

2019 Axel Bodén
Klubb: IFK Stockholm Simklubb
Verksamhet: 70
Motivering: Sedan några år tillbaka delar IFK Centralstyrelse ut stipendium till Ungdomsledare som på ett förtjänstfullt sätt arbetar med ungdomar. Den/De som får stipendiet har vi bedömt vara en person som är ett föredöme i sin klubb och som också representerar IFKs Kamratanda. Det är en person som aktivt jobbar för att stärka gruppen och individen, motverka mobbing och främja en drog- och våldsfri miljö. Stipendiet ska skapa möjlighet till personlig utveckling för den enskilde ledaren/ledargruppen.
Övrigt: Stipendiet delades ut den 1 februari 2020 i samband med IFK:s 125-års jubileum.

Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.